ŽERIAVOVÉ DRÁHY

         Žeriavová dráha je základný funkčný subsystém každého mostového či portálového žeriava alebo špeciálneho manipulačného zariadenia. Slúži ako nosná konštrukcia prostredníctvom, ktorej sú prenášané všetky statické aj dynamické pôsobenia od zdvíhaného bremena. Jej technický stav a kvalita vyhotovenia podstatne vplýva na kvalitu prevádzky samotného žeriava. Hlavným ukazovateľom technického stavu sú smerové a výškové odchýlky žeriavových koľajníc od ideálnej osi, ktoré dramaticky  vplývajú na životnosť kolies žeriava a koľajnice, zapríčiňujú priečenie mostu žeriava, predstavujú možný zdroj mechanického budenia konštrukcie a teda spôsobujú vibrácie a nadmerný hluk.
         Aj napriek dôležitosti správneho fungovania vlastníci zdvíhacích zariadení častokrát podceňujú zhoršený technický stav žerivových dráh. Neuvedomujú si, že sa sami pripravujú o nemalé finančné prostriedky potrebné napríklad  na častejšiu výmenu koľajníc či kolies žeriava. Z týchto dôvodov jednoznačne vyplýva potreba uskutočňovať pravidelné kontroly stavu žeriavových dráh s cieľom predísť núteným neplánovaným odstávkam prevádzok, predĺžiť životnosť dráhy, komponentov žeriava a najmä zvýšiť kvalitu a bezpečnosť prevádzky celého zdvíhacieho zariadenia.

       Spoločnosť ZŤK má dlhodobú tradíciu a viac ako 20-ročné skúsenosti spojené s projekciou, výrobou, montážou a opravami žeriavových dráh všetkých druhov realizovaných na oceľovom aj betónovom základe. Okrem dráh pre mostové a portálové žeriavy sa zaoberá aj s dráhami pre regálové zakladače, rôzne polohovadlá a špeciálne manipulačné zariadenia.
 

PROJEKCIA, VÝROBA A MONTÁŽ ŽERIAVOVÝCH DRÁH


   V rámci projekcie, výroby a montáźe žeriavových dráh spoločnosť ZŤK poskytuje nasledovné úkony:

 •  Výpočet a návrh žeriavových dráh je vypracovaný tak, aby spĺňal všetky príslušné normy, nariadenia (v zmysle Eurokod,STN) a tiež čo možno najvernejšie vystihoval potreby a želania zákazníka. Dôraz pri návrhoch kladieme na hospodárnosť, ergonomiku a technickú eleganciu konštrukcií. Žeriavovú dráhu je možné naprojektovať s cieľom využiť existujúcu konštrukciu haly (pokiaľ to statika konštrukcie dovoľuje) alebo ako  samostatnú konštrukciu čiže nosníky aj stĺpy. Projekt zahŕňa tiež statické posúdenie existujúcej konštrukcie alebo základov a tiež projekt elektrickej časti a trolejového napájania.
 •   Výroba všetkých druhov žeriavových dráh je realizovaná výhradne našimi kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí absolvujú pravidelné školenia a skúšky s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu projektu. Spĺňa všetky kritéria a predpisy s ňou súvisiace, vrátane noriem  pre dovolené výrobné tolerancie prvkov oceľových konštrukcii. Nosníky a stĺpy dráhy sú natreté alebo nastriekané základným a viacnásobným povrchovým náterom s odtieňom podľa želania zákazníka. Súčasťou výroby žeriavovej dráhy je zvyčajne aj výroba lávok, revíznych plošín, výstupných rebríkov, schodíšť a tiež zabezpečenia proti pádu osôb.
 •   Poskytujeme tiež dopravu a montáž novej dráhy priamo na miesto prevádzky zariadenia. Súčasťou montáže žeriavovej dráhy je aj dodávka a uloženie novej žeriavovej koľajnice, jej vyrovnanie a tiež výškové a smerové geodetické zameranie. Komplexná dodávka žeriavovej dráhy zahŕňa aj dodanie kompletnej výrobno-technickej dokumentácie, sprievodnej dokumentácie a atesty použitých materiálov. Po dokončení montážnych operácii je vykonaná montážna skúška, za účelom overenia rozmerov, funkčnosti a úplnosti dodávky, zaťažkávacia skúška a ďalšie skúšky ako meranie priehybu, kontrola technických podmienok, bočnej a zvislej vôle, značenia a v neposlednom rade skúška elektrickej časti. 
 •   Často dopytované a realizované sú tiež úpravy už existujúcich žeriavových  dráh s cieľom zvýšiť ich únosnosť, tuhosť, geometrické rozmery alebo iné parametre. Súčasťou takýchto úprav je konštrukčný návrh realizácie, nový statický posudok prípadne geodetické zameranie konštrukcie po vystužení. 
 •   Spoločnosť tiež prevádza údržbu, opravy, renovácie žeriavových dráh a zdvíhacích zariadení ako aj pravidelné kontroly ich technického stavu.
 •   Poskytujeme revízne správy, odborné prehliadky a skúšky žeriavových dráh a zdvíhacích zariadení.

 
OPRAVY, ÚPRAVY A RENOVÁCIE ŽERIAVOVÝCH DRÁH      Značnú časť činnosti spoločnosti ZŤK tvoria práve opravy a kompletné renovácie existujúcich žeriavových dráh. Najčastejšie operácie vrámci komletnej renovácie žeriavovej dráhy su:

 •  Demontáž starej koľajnice a očistenie vrchnej pásnice nosníka žeriavovej dráhy, **demontáž pôvodnej koľajnice, vyšramovanie starých základových platní, ustavenie a kotvenie nových základových platní a ich  podliatie rýchlotvrdnúcou zmesou** .
 •  Navarenie úpiniek pre uchytenie žeriavovej koľajnice.
 •  Náter nosníka, časti upínacej technológie a podľa priania aj iných častí dráhy.
 •  Montáž novej koľajnice jej vyrovanie.
 •  Zváranie spojov koľajníc a ich vybrúsenie.
 •  Smerová a výšková rektifikácia (vyrovnanie) dráhy na stĺpoch.
 •  Smerové a výškové geodetické zameranie.
 •  Montáž zabezpečovacích systémov proti pádu osôb.


        **text**  -  pri dráhach realizovaných na betónovom základe

     Úkony je možné vykonováť aj čiastočne, podľa potreby a individuálnej dohody.


PORADENSTVO


       Spoločnosť ZŤK poskytuje aj odborné poradenstvo v oblasti projekcie, výroby, opráv a úprav žeriavových dráh. Disponujeme skúseným týmom konštruktérov, statika či elektroprojektana, ktorý Vám poradí pri riešení akýchkoľvek problémov z oblasti zdvíhacích zariadení.

 

         V prípade záujmu o niektorú časť z ponúkaných služieb, prípadne tovarov nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom viď. sekciu kontakt.