SYSTÉM ZŤK PRE UPEVŇOVANIE KOĽAJNÍC

 

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

 

               Systém ZŤK sa používa na tuhé ako aj pružné upevňovanie koľajníc mostových, portálových a otočných žeriavov a regálových zakladačov. Jeho použitie je vhodné najmä v prevádzkach náročných na bezpečnosť, dlhú životnosť, rýchly servis nízku hlučnosť.
               Aplikovatelný je na žeriavové dráhy s oceľovým ako aj betónovým základom. Tento systém obmedzuje namáhanie koľajnice a upevňovacích svoriek proti tzv. čelnej rázovej vlne, ktorá pri prevádzke spôsobuje cyklické namáhanie. Takýto druh namáhania vedie k deštrukcii materiálu únavou a to jednak nosnej konštrukcie dráhy ako aj samotného koľajnicového zvršku.
               Upevňovacie svorky sú skonštruované tak aby umožnili stranovú nastaviteľnosť koľajnice, zachytenie pozdĺžnych aj priečnych síl pôsobiacich na koľajnicu, tlmenie dynamického kmitania a podstatné zníženie úrovne vibrácii celej nosnej konštrukcie žeriavovej dráhy. Koľajnica je pri tomto systéme uchytená ako celistvá, v strede prichytená, čo umožňuje jej rovnomernú dilatáciu po nosníku. Systém ZŤK je vhodný na montáž  žeriavových koľajníc s aj bez použitia pružnej podložky.
 

Kolajnica ZTK

DVOJDIELNA SVORKA

 

        Svorka ZŤK je zložená zo spodnej a vrchnej časti. Spodná časť sa privára elektrickým oblúkom na oceľový nosník alebo oceľovú podkladovú dosku u betónových nosníkov. Na pevnú spodnú časť zapadá tvarovaná vrchná časť svorky. Táto je opatrená vymenitelnou gumovou opierkou, ktorá dosadá na vrchnú stranu päty koľajnice. Obe časti sa spájajú do jedného celku pevnostnou skrutkou. Pomocou šikmej tvarovej drážky je možné vrchnú časť plynule smerovo posúvať v rozsahu 16mm. Po zmontovaní oboch častí a utiahnutí skrutky sa svorka správa ako samosvorný celok. V ponuke sú svorky pre montaž kolajnic s aj bez použitia pružnej podložky. 
         Obe časti svorky a spojovacie skrutky sú vyrobené z vysokopevnostných materiálov o pevnosti 450-600 Mpa. Spodná čast je vyrobená z materiálu so zaručenou zvariteľnosťou. Vrchná časť svorky može byť povrchovo chránená proti korózii zinkovaním alebo chromatovaním.
 

         SVORKY ZŤK typ 1116/15-H- vyššia spodná časť pre použitie s pružnou podložkou
                                    1116/15-L- nižšia spodná čast pre tuhé uloženie bez pružnej podložky


         Svorku ZŤK je možné použiť na upevnenie všetkých najčastejšie používaných typov  žeriavových aj železničných koľajníc ako napríklad všetky koľajnice rady A, SP, S,JKL, MRS a ďalšie.

 

PRUŽNÁ PODLOŽKA

 

            Jej hrúbka je 7mm a jej šírka je o 5mm užšia ako päta koľajnice. Podložka je vyrobená na báze syntetických elastomérov. V tele podložky je oceľový kord, ktorý bráni roztláčaniu podložky a jej ohybu v priečnom smere. Je odolná voči opotrebovaniu trením, napätím v ťahu a tlaku, a tiež voči starnutiu zapríčinenému UV žiarením. Pružná podložka umožňuje kontrolovanú torziu koľajnice spôsobenú priehybom mosta žeriava. Výrazne sa tak predlžuje životnosť koľajnice a kolies žeriava pri súčasnom znížení hluku.

 

VÝHODY ULOŽENIA KOĽAJNÍC - SYSTÉM ZŤK

 

 •    Smerová rektifikácia koľajnice v rozsahu 16mm počas montáže i po nej.
 •    Vyrovnanie výrobných nepresností šírky a hrúbky päty koľajnice.
 •    Namáhanie koľajnice zaťažením sa rovnomerne rozkladá na väčšiu dĺžku koľajnice.
 •    Pružné uloženie koľajnice podstatne znižuje vibrácie konštrukcie a hladinu hluku, čím sa zvyšuje životnosť celej            žeriavovej dráhy.
 •    Pružné uloženie umožňuje tiež kontrolovanú torziu koľajnice okolo svojej osi spôsobenú priehybom mosta žeriava,         dramaticky tak zvyšuje životnosť koľajnice a kolies žeriava.
 •    Nízka konštrukčná výška umožňuje svorku použiť aj pri žeriavoch s vodiacimi kladkami.
 •    Svorky sa voči sebe správajú samosvorne, čím je odstránené rázové zaťaženie spojovacej skrutky a jej povoľovanie       počas prevádzky.
 •    Elastomerová opierka   -   zamedzuje rozídeniu koľajnice pri jej prasknutí.
                                       -  zaisťuje potrebné predpätie päty koľajnice pri použití pružnej podložky.
                                       -  zamedzuje rázovému namáhaniu spojovacích skrutiek na ťah.
 •    Jednoduchá  údržba žeriavovej dráhy, rýchle a lacné smerové rovnanie a výmena koľajníc.

 

 

VÝHODY ULOŽENIA ZŤK OPROTI PODOBNÝM SYSTÉMOM

 

 •    Vrchná časť je opatrená elastomérou opierkou, takže pri jej otlačení v extrémne namáhaných prevádzkach sa môžu      porušené opierky jednoducho a rýchlo vymeniť.
 •    Vrchná a spodná časť sú navzájom samosvorné a nemôžu sa rozísť ani pri značnom uvolnení spojovacej skrutky, tiež    nie je možné ustrihnutie alebo ohnutie skrutky.
 •    Pri rovnaní koľajnice je možné vrchnú časť svorky použiť ako klin pri natláčaní koľajnice do požadovaného smeru.
 •    Nižšia cena jednotlivých prvkov - ekonomická výhodnosť oproti podobným systémom.

   

APLIKÁCIA NA OCEĽOVÝ ZÁKLAD

 

            Systém pružného upevnenia žeriavovej koľajnice pomocou svoriek ZŤK a pružnej podložky bol vyvinutý s cieľom odstrániť problémy vyskytujúce sa pri tuhom upnutí. Svorky ZŤK umožňujú stranovú nastaviteľnosť a zachytenie značných vodorovných síl, ktorými je koľajnica namáhaná pri prevádzke od pojazdových kolies žeriavov.
           Montáž spočíva v navarení spodnej časti svorky ZŤK na oceľový nosník v polohe oproti sebe, obvodovým kútovým zvarom o hrúbke 5mm. Následne sa na spodnú časť priskrutkuje vrchná časť s elastomérovou opierkou. Takýto montážny celok sa správa samosvorne a je tak schopný spoľahlivo prenášať veľké pozdĺžne aj priečne zaťaženie.
 
 

APLIKÁCIA NA BETÓNOVÝ ZÁKLAD

 

          Systém tuhého aj pružného uloženia ZŤK je možné využiť aj pri upevňovaní žeriavových koľajníc na betónový základ. Použitím stranovo nastaviteľnej svorky a pružnej podložky dosiahneme rovnomerné rozloženie zvislých a vodorovných síl pôsobiacich na betónový podklad. Zároveň eliminuje rozrušovanie betónu v oblasti kotevných skrutiek. Pružná podložka je kontinuálne položená na oceľových podkladových doskách a vyrovnávacom betóne. Ako vyrovnávacia vrstva sa používa špeciálna zalievacia malta na báze rýchlotuhnúcich betónov. Oceľová podkladová doska sa navrhne v závislosti na tlaku žeriavových kolies , type koľajníc a stávajúcemu spôsobu uloženia kotevných skrutiek.

         Oceľové podkladové dosky sa výškovo vyrovnajú do potrebnej roviny pomocou nastaviteľných matíc na kotevných skrutkách. Na takto vyrovnané a dotiahnuté podkladové dosky sa privaria spodné časti svorky ZŤK rovnakým spôsobom ako pri montáži na oceľový nosník. Medzera medzi podkladovou doskou a betónovým nosníkom sa podleje špeciálnou rýchlotvrdnúcou zalievacou maltou.

ZTK Beton Zaklad

KVALITA OVERENÁ ČASOM

 

     Svorky ZŤK sa vyrábajú už takmer dve desaťročia a používajú na celom území Slovenska a okolitých krajín . Sú inšpekčne certifikované a skúšané na dané použitie ,chránené užitkovým vzorom SR. Od ich vzniku došlo k niekoľkým technologickým a topologickým vylepšeniam s cieľom zrýchliť a zefektívniť montáž, zvýšiť únosnosť. Sú odlievané a ďalej strojovo obrábané výhradne na Slovensku. O ich kvalite a dobrých vlastnostiach jednoznačne  svedčí fakt , že ich doteraz bolo vyrobených takmer stotisíc kusov a pritom sme nezaznamenali žiaden prípad ich únavového poškodenia alebo určitej disfunkcie.

     Bližšiu špecifikáciu svoriek a ostatné údaje potrebné k montáži je možné dodať na požiadanie.

     V prípade záujmu o dodávky svoriek alebo podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte viď. sekcia kontakt.